Authentic Biometric Docs

documentationglobalusa@gmail.com

Free shipping for within Europe

All Payment Through Bitcoin

Sale!

ซื้อหนังสือเดินทางฟินแลนด์

$1,500.00

ซื้อหนังสือเดินทางฟินแลนด์เล่มใหม่ที่ออกในปี 2020 เอกสารมีจำนวน 42 หน้า จะมีอายุ 5 ปี หนังสือเดินทางฟินแลนด์ออกให้แก่บุคคลสัญชาติฟินแลนด์เพื่อวัตถุประสงค์ในการเดินทางระหว่างประเทศ นอกจากใช้เป็นหลักฐานแสดงสัญชาติฟินแลนด์แล้ว ยังอำนวยความสะดวกในกระบวนการขอรับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กงสุลฟินแลนด์ในต่างประเทศ (หรือสถานกงสุลในสหภาพยุโรปอื่นๆ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่กงสุลฟินแลนด์ไม่อยู่) พลเมืองฟินแลนด์ทุกคนเป็นพลเมืองของสหภาพยุโรปด้วย หนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชนอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเคลื่อนไหวและพำนักได้ฟรีในรัฐใดๆ ของสหภาพยุโรป เขตเศรษฐกิจยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร

หนังสือเดินทางไบโอเมตริกซ์ประกอบด้วยชิป RFID ที่มีข้อมูลที่พิมพ์ของหนังสือเดินทางในรูปแบบดิจิทัลพร้อมกับรูปถ่ายในรูปแบบ JPEG เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลที่มีอยู่เป็นของจริงและไม่ได้ถูกดัดแปลง

หนังสือเดินทางฟินแลนด์ที่มีวันที่ออกในปี 2020 สามารถซื้อได้ เอกสารมีทั้งหมด 42 หน้า ความถูกต้องของใบรับรองคือห้าปี ผู้ถือสัญชาติฟินแลนด์สามารถเดินทางระหว่างประเทศได้ด้วยหนังสือเดินทางฟินแลนด์ ใช้เป็นหลักฐานพิสูจน์สัญชาติฟินแลนด์และอำนวยความสะดวกในการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่กงสุลฟินแลนด์ในต่างประเทศ (หรือกับสถานกงสุลสหภาพยุโรปในกรณีที่เจ้าหน้าที่ฟินแลนด์คนใดคนหนึ่งไม่อยู่) 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ซื้อหนังสือเดินทางฟินแลนด์”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
× Chat Now